V i s e g r á d   K i r á l y i   P a l o t a  

M á t y á s   K i r á l y   M ú z e u m - J á t s z ó h á z 

                        F o g l a l k o z t a t ó   é p ü l e t

                           V e z e t ő   t e r v e z ő :   D e á k   Z o l t á n   Á M R K 

2 0 0 4   m á r c i u s - 2 0 1 1   s z e p t e m b e r

Visegrádra, a palota előtti teleksorra a Magyar Nemzeti Múzeum megbízásából készítettem terveket egy könnyűszerkezetes, nyáron nyitott, de télen is üzemeltethető, mesterségbemutatókra, kisebb kiállításokra is alkalmas játszóházhoz. Az épülethez képzőművész által tervezett játszótér is kapcsolódik, és itt kap helyet a múzeum mozgássérült mosdója is. Mind a kert, mind az épület kerekesszékkel is bejárható. Az épület fa szerkezete a gótikus hagyományokat átörökítő felső-tiszavidéki csűrök világát idézi.

________________________________________________________________

B u d a p e s t   I .   k e r ü l e t ,   T ó t h   Á r p á d   s é t á n y 

S a v a n y ú l e v e s   B á s t y a

Z e n e p a v i l o n 

 É p í t é s z e t i

                  K i v i t e l i   t e r v   s z i n t ű   e n g e d é l y e z é s i   t e r v 

                     M u n k a t á r s :   V i t á l y o s   Á g n e s   Á M R K 

2 0 0 7 .   j ú l i u s 

A Budai várat északnyugatról szegélyező Tóth Árpád sétányon található a várfalból kitüremkedő kerek un. Savanyúleves-bástya. Itt, a kutatási eredmények szerint, a 19. század végén vélhetőleg 1887 és 1893 között épült fel egy, a már közel egy évszázada meglevő sétány életének szebbé tétele érdekében, egy fából készült nyolcszögletű, igényes, nyitott zenepavilon. Kialakításáról az építése után nem sokkal készült, a Kiscelli Fotótárban megőrződött jó minőségű fényképek tanúskodnak, mely alapján az Önkormányzat szeretné visszaépíteni a második világháború zűrzavarában nyomtalanul elpusztult pavilont. 

 

________________________________________________________________

V i s e g r á d 

M á t y á s   K i r á l y   M ú z e u m   N y u g a t i   p a l o t a s z á r n y 

                        E n g e d é l y e z é s i   t e r v e 

                     V e z e t ő   t e r v e z ő :   D e á k   Z o l t á n 

2 0 0 7 .   d e c e m b e r

A palota Duna felé eső oldalán a kaputorony két oldalán hajdanán konyhák, vendéglakosztályok és messze földön híres nagy rendezvénycsarnok kapott helyet. Most az egyre jobban kiépülő Múzeum kiszolgáló része, a pénztár, fogadócsarnok, múzeumi bolt, konferenciatermek, és egy kiválóan felszerelt kiállító tér kap helyet, mely méltó hátterül szolgálhat világszínvonalú tárlatoknak, megteremtve a közép európai reneszánsz Múzeum lehetőségét. 

________________________________________________________________

B u d a p e s t,   K l o t i l d   P a l o t a 

m ű e m l é k i   k a p u á t h a j t ó   é s   k a p u a l j 

                        K i v i t e l i   t e r v e i 

                     V e z e t ő   t e r v e z ő :   T e r b e   E r z s é b e t ,   M é r t é k   é p í t é s z   s t u d i o

2 0 0 5 .  á p r i l i s

 

A Kígyó utca melletti Klotild palota átalakítása és felújítása kapcsán készítettem el az elpusztult kétszintes, stukkódíszes kapuáthajtó és lépcsőházi kapualj rekonstrukciójának kiviteli terveit, a Duna utcai épület megmaradt részeinek felhasználásával. A legnagyobb feladatot a szerkesztés rendszerének megfejtése jelentette, amely alapján az építtető által kért módosításokat az eredeti megjelenés megőrzésével lehetett megvalósítani. Mindeközben az egyes részletformák így másolatként, eredeti méretben kerülhettek vissza a helyükre.

________________________________________________________________

V i s e g r á d   K i r á l y i   P a l o t a  

É s z a k k e l e t i   p a l o t a

Z s i g m o n d   k o r i   t e r e m   f a m e n n y e z e t –

r e k o n s t r u k c i ó

A j t ó k   r e k o n s t r u k c i ó j a

E m e l e t i   l o g g i a   k i v i t e l i   t e r v e

L é p c s ő   l e f e d é s   r e k o n s t r u k c i ó j a 

V e z.   t e r v e z ő:   D e á k   Z o l t á n   Á M R K

1 9 9 9   j ú l i u s   - 2 0 0 0   f e b r u á r

Famennyezet: ragasztott, szegezett vörösfenyő gerendákból, rejtett acélpapucsos rögzítéssel készült. Formáját XV. századi analógiák alapján nyerte el.

Nyílászárók: vörösfenyő, illetve tölgyfa deszkákból a fa vetemedése ellen védő rejtett fecskefarkos hevederekkel, illetve több rétegből ragasztott elemekből készültek. Az ajtó faszegei a korabeli díszítettséget idézik. 

Loggialefedés: a tervezésnél a feladat részét képezte a fedés rejtett vízelvezetésének megoldása, a klasszikus párkány arányainak visszaidézése, a nyitott fedélszék megfogalmazása és szerkezeti kialakítása.

 

_________________________________________________________________________

K ö z p o n t i   S t a t i s z t i k a i   H i v a t a l

H o m l o k z a t r e k o n s t r u k c i ó

E n g e d é l y e z é s i   é s   k i v i t e l i   t e r v e i

V e z.   t e r v e z ő:   D e á k   Z o l t á n   Á M R K

M u n k a t á r s :   M . J u h á s z   Á g n e s

2 0 0 0    a u g u s z t u s

A II. világháború során a középrizalit elpusztult kupoláját korabeli fotók alapján lehetett visszaálmodni. Szintén nagy felbontású fényképek alapján készítettem el a csúcsdísz és a sarokdíszek M=1:10-es léptékű kiviteli terveit. Az időközben megsérült, átalakított vagy elpusztult homlokzati díszítőelemek tervei is ezek alapján készülhettek. A tervezés során feladatom volt még az épülethomlokzat színtervének kidolgozása is.