G r a f i k á k 

2004 őszén jelent meg a középkori Magyarország gótikus baldachinos síremlékeit bemutató könyv, mely neves régészek sok éves munkáját összegzi. Az általuk megadott instrukciók alapján készült el az a hat – egyébként elpusztult – síremlék és templombelső rajzi rekonstrukciója, mely illusztrációként került be a könyvbe: Székesfehérvár – Szt. Imre sírkápolna és déli mellékhajó, Nagy Lajos, Károly Róbert síremléke, Pécs – Vilmos püspök síremléke, Pécsvárad. Két rajzot az újabb kutatások eredményei miatt újra kellett készíteni.

N a g y   L a j o s   é s   l á n y a ,   K a t a l i n   s í r e m l é k e

(Analógiák és kőtöredékek alapján Buzás Gergely útmutatása nyomán készült első elképzelés, melyet az újabb régészeti kutatás során előkerült újabb elem felülírt, így ez a rajz nem jelenhetett meg a kötetben)

N a g y   L a j o s   s í r k á p o l n á j á n a k   m e n n y e z e t e 

 

N a g y   L a j o s   s í r e m l é k e é s   l á n y a ,   K a t a l i n

(módosított változat)

P é c s v á r a d 

S z é k e s f e h é r v á r ,

j o b b   o l d a l i   m e l l é k h a j ó  

S z e n t   I m r e   s í r k á p l n á j á v a l 

K á r o l y   R ó b e r t   s z é k e s f e h é r v á r i   s í r e m l é k e 

P é c s ,   A r a n y o s   M á r i a   k á p o l n a 

V i l m o s   p ü s p ö k   (1 3 6 1 - 7 4)   s í r e m l é k e