T i h a n y   –   A p á t i

Á r p á d k o r i   t e m p l o m

                                 B ú t o r t e r v e k  k i v i t e l i   t e r v e i

                        É p í t é s z   t e r v e z ő :   F ü l ö p   R ó b e r t   Á M R K

                                      1 9 9 9   o k t ó b e r

Az árpád-kori romos kistemplom 1999-ben kapta vissza tetőszerkezetét a közeli Sajkod község összefogásával. A templom főleg nyáron, időszakos jelleggel működik. A meglevő kőszerkezetű oltárasztal mellé új berendezésként tölgyfából készült pad és térdeplő, egy karfás papi szék és két egyszerű szedília készült. A bútorok szépségét az egyszerű megfogalmazás, a fakötések felszínre kivetülő dekoratív, tiszta megjelenése adja.

________________________________________________________________________

V i s e g r á d   K i r á l y i   P a l o t a

É s z a k k e l e t i   p a l o t a

M ú z e u m i   k á v é z ó

B e l s ő é p í t é s z e t i   k i v i t e l i   t e r v e i

2 0 0 0   á p r i l i s  - 2 0 0 1   s z e p t e m b e r

A büfé-kávézó berendezése tölgyfából és kőrisfából készült szabó Zsuzsi textiljeivel kiegészítve. a helyiség megjelenése, bútorzata áttételesen a késő középkori kéthelyiséges lakosztály megjelenését idézi. A fal mellett körben ládák, ládapadok szolgálnak ülőhelyül, a büfépult feletti baldachin pedig az ágy helyét jelöli ki. A teraszon a tervek szerint az asztalok két sorban összetolva szintén a késő középkori étkezési szokásokat elevenítették volna fel - a jelenlegi elrendezés azonban inkább az üzemeltető elképzelését tükrözi.

________________________________________________________________________

S á r o s p a t a k 

T r i n i t á r i u s   k o l o s t o r   v o l t   B o r o s t y á n   S z á l l ó

      T e m p l o m t é r

   é s   k ö z ö s s é g i   t e r e k   á t a l a k í t á s a

É p í t é s z   t e r v e z ő :   M .   J u h á s z   Á g n e s  Á M R K

2 0 0 1   n o v e m b e r – 2 0 0 3   m á j u s

A kolostor templomterében a szomszédos zeneiskolához tartozó előadóterem létesült, mely íveivel és hangvetőjével visszaidézi a templomtér lenyomatokból ismert lefedését, egyszerű barokk megjelenését, mintegy 1:1-es fehér makettjét adva annak. A templomtérhez-előadótérhez kapcsolódva elkészültek a kiszolgálóterek is: a büfé, ruhatár, kiállítótér és a vendégszobák. A berendezés a terek puritánságát hangsúlyozza. Átadása óta Múzsák Templomaként több nagy kiállításnak adott otthont, akusztikája kifogástalanra sikeredett.

________________________________________________________________________

V i s e g r á d   K i r á l y i   P a l o t a

É s z a k k e l e t i   p a l o t a                                     

K o n f e r e n c i a t e r e m   é s   T o l m á c s f ü l k e

B e l s ő é p í t é s z e t i   k i v i t e l i   t e r v e i         

2 0 0 2   m á r c i u s   -   a u g u s z t u s

A palota egyik Zsigmond király idejében kialakított és most visszaépített nagyméretű terme ma konferenciateremként szolgál. A helyiség 120 fő befogadására alkalmas, mobil bútorai többféle felhasználást tesznek lehetővé. A terem a mai követelményeknek megfelelő vizuál- és hangtechnikával van ellátva. (nagyméretű vetítővászon és kétnyelvű tolmácsolás). A tolmácsfülke emeletén kapott helyet a kihangosítás, de alkalomadtán muzsikusok zenekarzataként is jó szolgálatot tesz. A fülke mögött biztonságosan zárható kis raktár is készült.

________________________________________________________________________ 

B u d a p e s t   M á t y á s   T e m p l o m

K i á l l í t á s   k o n c e p c i ó   é s   k i v i t e l i   t e r v e,   

A l é p í t m é n y,  t e m p l o m t é r,   l i t u r g i k u s   t é r   b e l s ő é p í t é s z e t

K i v i t e l i   t e r v e i

                     V e z e t ő   t e r v e z ő :   D e á k   Z o l t á n    Á M R K 

2 0 0 6 .   m á r c i u s

 

A műemléki felújítás kapcsán a belső tér bútorzata is átgondolásra került. A terv három különálló területet ölelt fel:

A  liturgia  tere: A Schuleki felújítás egységes képét kapja vissza, a meglevő berendezés átvizsgálásával és annak kiegészítésével, ám új oltárasztallal és emelvénnyel.

Megújult kiállítás – megújult  installáció: az új koncepció szerint kialakított kiállítás egyrészt a templom rejtett értékeit tárja fel, másrészt a Múzeum egyháztörténeti gyűjteményének bemutatását teszi lehetővé, a tér szelleméhez igazodó egyedi kiállítási installációval.

Terepszint alatti bővítmény – A templomhoz illő élhető munkaterek: elsősorban az itt dolgozók igényeinek teljes körű, esztétikus, tartós elemekkel való kiszolgálása a cél. 

 

 

  

________________________________________________________________________

N y í r b á t o r ,   B á t h o r y   v á r k a s t é l y  

                        K i á l l í t ó t é r   é s   m ú z e u m i   f o g a d ó t é r (v o l t   k ö z é p k o r i   k o n y h a )

K i v i t e l i   t e r v e k                    

2 0 0 6 .   s z e p t e m b e r

A palota hajdani földszinti konyha és raktárterei ma a kiállítás két helyiségét és a fogadó-pénztárhelyiséget rejti magában. Az új bútorok a ma és a tegnap folyamatos áthatásaiból épülnek fel. A konyhaasztal, a konzolos polcok, a paraszt székecske egyúttal a pénztárasztal, a ruhatár    és a pihenőfotelek részei is. A kiállítási vitrinek állítható magasságú, modulrendszerű üvegdobozok.

 

________________________________________________________________________

B u d a p e s t   K á l v i n   t é r i

B a r a n k o v i c s   A l a p í t v á n y   I r o d a

B e l s ő é p í t é s z e t i   k i v i t e l i   t e r v e k

2 0 0 7 .   m á j u s

 

A kialakítandó iroda egy kétemeletes, jó karban levő körfolyosós, százötven éves ház második emeletén található. Az eredetileg lakás céljára szolgáló helységcsoportból már korábban irodákat alakítottak ki, így nagyobb átalakításra (pl. új vezetékhálózat kiépítése) nem volt szükség. A rendelkezésre álló öt szobából három irodahelységet, illetve kettő összenyitásával egy tárgyalótermet lehetett kialakítani. A Megrendelő elvárása az volt, hogy praktikus kialakítású legyen, amely  puritán de igényes is egyben. Ehhez zöldes árnyalatú homokszínt választottam falszínnek, mely árnyalat megnyugtató, mindemellett jó hátteret biztosít a szép kialakítású nyílászáróknak.

________________________________________________________________________

D u n a h a r a s z t i   R e f o r m á t u s   t e m p l o m 

Ú j   t e m p l o m é p ü l e t   –   t e m p l o m t é r ,   e l ő t e r e k   é s   k e g y e l e t i   é p ü l e t  

É p í t é s z :   S c h l i s z k a   C s a b a 

2 0 1 0 .   d e c e m b e r 

A református közösség új templomukhoz a hagyományokhoz kötődő belső enteriőrt képzeltek el. A szószék, mint az Ige megtestesülése a tér minden pontjáról látható központi helyet kapott, a tér centralitásának kibontásával. A tölgyfa anyag meleg puhasága érvényesül a fal fehérével, és az itt-ott megjelenő színes üvegablak idézetekkel.

________________________________________________________________________

 

B u d a p e s t   1 .   k e r ü l e t   K a p u c i n u s   u t c a   9 .              

M ű e m l é k i   l a k ó h á z b a n   k i a l a k í t o t t   n a g y k ö v e t i   l a k á s 

2 0 1 1 . n o v e m b e r

Valaha nyüzsgő forgalmú kocsma működött a török időkben a budai vár Folyó felőli lábánál. A két utca találkozásánál épült ház a visszafoglalás óta őrzi a nyomait, mely most nagyköveti lakásként éled újjá. Az ülőfülkés kapualj most konyhaként funkcionál. Az épületbe kerülő új falak és beépített bútorok az anyagok, textúrák harmóniáját hangsúlyozva fehérített, olajozott keményfával burkoltak, melyek kihangsúlyozzák az itt-ott megjelenő falfestés nyomokat, az évszázadok viharait átvészelő töredezett kőelemeket.

________________________________________________________________________

B u d a p e s t ,   A q u i n c u m i   M ú z e u m              

V o l t   E L M Ű   p i n c é j é b e n   m e g v a l ó s u l ó   m ú z e u m i   t é r 

2 0 1 1 . d e c e m b e r

 

A kiállítás belső hangulatát a volt ipari csarnokhoz illő anyagok és burokaltok határozzák meg, melyek bemutatják annak eredeti értékeit, ugyanakkor illenek a megcélzott 8-17 éves korosztály ízlésének is., így megőrzendő értéknek tartottuk a csarnok látszó gerendarácsos mennyezetét is. A tervezett tér könnyen átlátható, világos rendszerű, a benne tartózkodóknak magas vizuális élményt nyújtó, magyarázó és irányító táblák és kordonok nélkül is könnyen használható. Simított és csiszolt beton burkolatok, sötét és világos felületek között jelennek meg a spotokkal megvilágított antik szarkofágok és az eltérő burkolattal kialakított arénaszerű virtuális játékhelyek.

________________________________________________________________________

B u d a v á r i     N a g y b o l d o g a s s z o n y   t e m p l o m 

 

 

Közel nyolc évnyi munka után elkészült a Budavári Mátyás templom felújítása, ahol nemcsak a templom, hanem a kiállítás  és kiszolgáló terei is megújultak. A  gondos kezek által restaurált bútorok mellett számos új elem is készült kortárs eszközökkel, melyek ugyanakkor belesimulnak a meglevő markáns környezetbe is. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő 50 évrben nívós és méltó belső terekben folyhat a tovább liturgia, ugyanakkor az idelátogató vendégek is jó emlékekkel távozhatnak.

                                

                        É p í t é s z   t e r v e z ő :   D e á k   Z o l  t á n 

                                      2 0 0 5 - 2 0 1 3

________________________________________________________________________

Pócsmegyer és Márianosztra községi könyvtára

2 0 1 6 . május

Két barátságos kis Pest megyei falu könyvtárának megtervezésére kértek fel. Mindkét helyen nagyon igyekeztem, hogy otthonos, mindenki számára szívesen használt terek jöjjenek létre, ahova jó egy-két órára beülni.