T ö r t é n e t i   e n t e r i ő r - r e k o n s t r u k c i ó k:

 

Boldogkőváralja, Boldogkői vár, lakószoba, lovagterem és 16. századi konyha 

A Drugeth család és udvarának14. századi életmódját bemutató kiállítás.

2022.

 

Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Középkori Emléktanterem

Meglevő tanterem átépítése, 14. századi , de mai is használható tanterem kialakítása.

2018.

Gyula, Almásy Venckheim kastély

Cselédszárny enteriőr rekonstrukciója és a teljes kiállítás tartalomfejlesztése

Kurátor: Szilágyi Gábor

2016.

A Gyulai Almásy kastélyt sokan nem ismerik, pedig közvetlenül a strandfürdő tövében áll. Csecsemőotthonként sokáig magas kerítés mögött rejtőzött, a jelenlegi helyreállítás nyomán most teljes pompájában tündököl. A kastély kiállítása semmiképpen sem szokványos: nem csak az úri enteriőröket, sokkal inkább a kastély teljes működését mutatja be a cselédség életévell, tevékenységével. Itt alkalmam volt nemcsak belsőépítészként, hanem a teljes kiállítás társkurátoraként megcsillogtatni tudásom. A pozitív visszajelzésekért érdemes a kastély facebook oldalára ellátogatni.

 

Füzér Vár Palotaszárny rekonstrukció

Belsőépítészeti kiviteli tervei

Építész tervező: Rudolf Mihály DLA

2016.

A Füzéri vár sok vitát kiváltó teljes rekonstrukciója lehetőséget teremtett egy egyedülálló kiállítás megvalósításának. A várról fennmaradt öt teljes várleltár alapján kíséreltük meg a korabeli berendezés megidézését. Minden helyiségben annyi és olyan bútordarab áll, amely háromszázötven évvel ezelőtt állhatott. Természetesen a részletformák nem lehetnek pontos másolatok, inkább tipikus daraboknak tekinthetőek. Az összkép mégis több éves kutatás alapján hitelesen idézi fel az akkori viszonyokat. Az, hogy a bútorok mi alapján és hogyan lettek rekonstruálva, hogyan értelmeztük a korabeli szövegeket, mind a várban egy interaktív alkalmazás segítségével, mind egy most készülő könyvből is megismerhető.

 

Egervár, emeleti vendégszobák           

T ö r t é n e t i   e n t e r i ő r  ök a l a p j á n  k é s z í t e t t   s z á l l á s h e l y e k

B e l s ő é p í t é s z e t i   k i v i t e l i   t e r v e k 

                                                                                                                                                                                               2 0 1 5. 

Zalaegerszeg közelében levő középkori eredetű reneszánsz várkastély emeletén szándékoznak megnyitni egy 10 vendégszobából álló elegáns szálláshelyet, melyek mindegyike más-más kort idéz történelmi hűséggel.  Az európai uniós pályázaton nyert támogatásból megvalósuló projektben román kortól az eklektikáig ívelően mutatja be a főúri lakáskultúrát és életmódot úgy, hogy azt testközelből meg lehet tapasztalni, kipróbálni.

 

 

 S ü m e g i   v á r            

Sümegi Vár Püspöki lakosztály 

T ö r t é n e t i   e n t e r i ő r  - r e k o n s t r u k c i ó

B e l s ő é p í t é s z e t i   k i v i t e l i   t e r v e k

2 0 1 3. 

A nyugati országrész egyik legismertebb várában európai uniós pályázaton nyert támogatásból többek között a 16. századi püspöki lakóterek rekonstrukcióját is tervezték. Tanácsaim és bútorterveim alapján örömre és szomorúságra egyaránt okot adó végeredmény született. Sajnos sok ponton kell még változtatni, de a szándék és az irány alapvetően jó, reméljük végül elnyeri végső, tökéletes formáját.

  

K i s n á n a i   v á r            

T ö r t é n e t i   e n t e r i ő r  - r e k o n s t r u k c i ó

B e l s ő é p í t é s z e t i   k i v i t e l i   t e r v e k

2 0 1 1.   s z e p t e m b e r

 

A doktori disszertációm megírása után közvetlenül ért a megbízás, így egyfajta mestermunkának is lehet tekinteni.

Az 1500-as évek eleji lakószobát megmaradt tárgyi anyag híján leginkább korabeli hazai ábrázolások és feljegyzések, régészeti leletek alapján tudtuk rekonstruálni. Az elsőtől az utolsó darabig újonnan készítettük a berendezési tárgyakat, hiszen csak így tudtuk elérni, hogy az enteriőrnek a lehető legteljesebb egységes képét tudjuk megmutatni.

 

S z i g l i g e t i   v á r  - B a r o k k   k o n y h a   

  T ö r t é n e t i   e n t e r i ő r  - r e k o n s t r u k c i ó

                        K i v i t e l i   t e r v e i 

2 0 0 8 .   d e c e m b e r

 

Szigligeten hiányoznak a tárgyak. Mégis, a kilátásban gyönyörködni vágyó ma emberének csak vizualizálva lehet érzékelhetővé tenni egy hajdan oly fontos, nyüzsgő életű várrészlet mindennapjait.

Igazi kihívás egy félig nyitott, az idő nagy részében csak a látogatók jóindulatának és érdeklődésének kitett helyen konyharekonstrukciót létrehozni és fenntartani. A már elkészült példák alapján, a siker záloga a tudományos kutatáson alapuló részletes és pontos terv valamint a legmagasabb színvonalú kivitelezés lehet.

F ü z é r i   v á r   m ű e m l é k i   h e l y r e á l l í t á s a ,      

1 7 .   s z á z a d i   k o n y h a ,   s ü t ő h á z ,   k a p u t o r o n y -   d a r a b o n t   h á z  

e n t e r i ő r - r e k o n s t r u k c i ó i   i n v e n t á r i u m o k   a l a p j á n

 2 0 0 5 . - 2 0 0 7.   é v

A Füzéri vár belső berendezését legjobban a 17. századi Magyar nyelvű inventáriumok – várleltárak alapján ismerhetjük meg: nagy kaland ezek alapján újra tárgyiasítani a csak szövegben fennmaradt eszközöket, berendezési tárgyakat, újra elhelyezni a koszperdet a falon, a fatányért az asztalon. A konkrét díszítések egyszerűsödve jelennek, meg de a készítési technika, az anyag hiteles marad. Durva ahol kell, és kifinomult ahol szükséges. A látogató azonnali vizuális és taktilis információra talál, ha kedve van, beleélheti magát a végvári életbe, miközben nem hazudnak neki hamis romantikát.

 

V i s e g r á d  - E s p e r e s i   r o m 

B e l s ő é p í t é s z e t i   é s   é p í t é s z e t i   k i v i t e l i   t e r v e i 

                     V e z e t ő   t e r v e z ő :   D e á k   Z o l t á n ,   Á M R K 

2 0 0 8 .   j ú n i u s 

A kiállítási koncepció a freskótöredékekről készített fotómásolatok mellett írásos és fotóanyagra, továbbá az épülethez köthető régészeti leletek és faragott kőtöredékek felhasználására, illetve a megmaradt részletek alapján rekonstruktív installáció bemutatására épít. Az épület értelmezéséhez járul hozzá a két oltárasztal tömbjének érzékeltetése, melynek helyét a két mellékoltár lépcső jelöli ki; illetve a szentélyben, a pontosan nem ismert főoltár helyére elhelyezett asztal. Talán a legizgalmasabb része a tervnek a szentélyrekesztő részleges rekonstrukciója, mely bár teljesen elpusztult, alsó részének az épület északi falában látható tökéletesen megmaradt lenyomata, és a „királykapu” két ajtófélfájának földbe süllyesztett gödre kirajzolja a hiányzó részleteket.

__________________________________________________

N y í r b á t o r,  B á t h o r y   V á r k a s t é l y 

T ö r t é n e t i   e n t e r i ő r  - r e k o n s t r u k c i ó

B e l s ő é p í t é s z e t i   k i v i t e l i   t e r v e i

M u n k a t á r s :   B u z á s   G .

2 0 0 6   s z e p t e m b e r

 

„A termekben látható enteriőrökről egy biztosan állítható: eredetileg nem így néztek ki.” – írhatnák ki a Nyírbátori enteriőrök – és tegyük hozzá: bármely rekonstrukció – bejáratához. Szándékom szerint az enteriőrök összképe mégis hitelesen idézi fel a korabeli berendezés lehetséges képét, ugyanakkor a részletformák mindenhol a mai készítésről tanúskodnak. Az igényes és hiteles faanyagok használata, a kivitelezés kézműves jellege a hajdanvolt kor nagyfokú igényességét idézi fel, ugyanakkor a faelemek táblásított összeállítása folyamatosan idézőjelbe teszi a másolatokat.

V i s e g r á d   K i r á l y i   P a l o t a

É s z a k k e l e t i   p a l o t a                 

T ö r t é n e t i   e n t e r i ő r  - r e k o n s t r u k c i ó

B e l s ő é p í t é s z e t i   k i v i t e l i   t e r v e i

M u n k a t á r s :   B u z á s   G . ,   O r o s z   K . ,  T a r n a y   T.

2 0 0 1.   d e c e m b e r

 
A kiállítás öt terem bemutatásából ál: egy Zsigmond kori udvarhölgyi lakószoba, egy Mátyás kori (kis) konyha és a három helyiséges hercegi lakosztály teljes berendezése készült el. A tervek több éves előkészítő munka után, festmények és eredeti megmaradt darabok alapján készültek. A kivitelezés során nagy hangsúlyt fektettünk a belső kialakítás, az eredeti anyagok, szerkezetek és a felületek megmunkálásának hitelességére. A berendezés azt a képet mutatja, ahogy az ötszáz évvel ezelőtt újonnan elkészítve megjelenhetett. A kiállítást a bútorok mellett textilek és apró használati tárgyak teszik hitelessé.